Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

diumenge, de maig 11, 2014

Materials per preparar la prova de coneixements superiors de llengua catalana (C2), antic nivell D.

Al web de la Secretaria de Política Lingüística hi podeu trobar uns materials excel·lents per preparar-vos la prova de coneixements superiors de llengua catalana (C2), l'antic nivell D. També detalla informació sobre els destinataaris a qui s'adreça la prova, els objectius, l'estructura de la prova, la descripció de les àrees i mostres d'edicions anteriors. Així, tal com expressa a la mateixa pàgina:

La prova s’adreça a persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten acreditar un nivell molt alt de català.

La finalitat de la prova és acreditar que els examinands poden expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i que són capaços de produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació, com també d’entendre i crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos rellevants i representatius dels àmbits acadèmic i laboral.

La persona que s’examina ha de demostrar que:
  • Pot entendre textos complexos, interpretar-los de manera crítica, manipular-los, resumir-ne la informació i, alhora, transferir-los i integrar-los coherentment a un nou tipus de text, tant oral com escrit.
  • Pot argumentar i mostrar l’acord o el desacord amb una tesi justificada, i pot presentar arguments sòlids amb un estil adequat al context, als destinataris i a la funció comunicativa.
  • Pot interpretar la informació de manera crítica amb un grau d’implicació adequat. Pot exposar, demostrar, il·lustrar, argumentar de manera fonamentada i amb persuasió. Pot generar arguments sense contradiccions ni informacions supèrflues o innecessàries.
  • Pot produir textos orals i escrits en contextos compromesos, delicats o exigents, assumint els riscos d’una actuació crítica o de denúncia, utilitzant un llenguatge respectuós.  
  • Pot comunicar-se en un registre formal i amb els trets característics de la varietat estàndard: bon ús dels elements de cohesió i coherència, repertori lingüístic ampli, claredat, fluïdesa, correcció lingüística, control del vocabulari i precisió. 
 

Estructura de la prova

La prova consta de tres àrees:
   

ÀreaPercentatge de cada àrea en
relació amb el total de la prova
Temps
Comprensió lectora i expressió escrita57%                         3 h

Ús de la llengua (gramàtica i vocabulari)
16%45 min

Comprensió lectora i expressió oral

27%
10 min (execució)
30 min (preparació)

Per superar la prova cal obtenir una puntuació total mínima de 60 punts sobre 100. No hi ha cap àrea eliminatòria.


Descripció de les àrees

1. Àrea de comprensió lectora i expressió escrita

L’examinand ha de poder comprendre textos diversos i manipular-los, adaptar-los, transferir-los, argumentar-los, valorar-los i integrar-los a un nou tipus de text, a una determinada estructura, a uns nous destinataris, a una nova funció comunicativa o a un nou registre, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Així mateix, ha de poder crear i organitzar de manera clara un text complex sobre temes diversos, amb una estructura lògica i clara, en què es destaquin les idees rellevants de manera coherent, amb una bona distribució en paràgrafs significatius i un fil conductor clar que ajudin el lector a entendre el text.


Conté tres tasques:
a) Tasca de transformació
b) Tasca de síntesi i valoració
c) Tasca d’argumentació


2. Àrea d’ús de la llengua

L’examinand ha de demostrar que té un bon domini del sistema lingüístic i que usa amb correcció, precisió, destresa i flexibilitat les formes, les estructures i el vocabulari de la llengua catalana. També ha de demostrar que disposa d’un repertori lingüístic molt ampli i que ha adquirit i sap utilitzar adequadament combinacions lèxiques pròpies del discurs professional i acadèmic, col·locacions, extensions de significat, usos figurats i locucions.


Consta de tres exercicis, amb què s’avalua:
a) El coneixement de la gramàtica
b) El coneixement del lèxic
c) El coneixement d’unitats lèxiques pluriverbals


3. Àrea de comprensió lectora i expressió oral

L’examinand ha de poder sintetitzar arguments procedents de diverses fonts i utilitzar i integrar informació de diferents textos per justificar idees, informacions i opinions, valorar pros i contres de determinats plantejaments i argumentar amb voluntat persuasiva. També ha de poder produir un text amb arguments complexos en què el fil de l’argumentació sigui coherent, ben desenvolupat i defensat de manera convincent, amb un control de correcció gramatical alt i utilitzant un lèxic ampli, complex, precís i acurat. Ha de poder fer front amb seguretat a aportacions o preguntes controvertides, imprevistes o provocadores, i utilitzar adequadament estratègies de cortesia lingüística.


Consta de dues tasques:
a) Presentació o argumentació formal (part monologada)
b) Discussió amb l’examinador/a (part d’interacció).


Exemple de prova: http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Certificats%20de%20catala/Arxius/mostrasup.pdf