Este blog presenta novedades relativas a los intereses que me mueven por este mundo digital: lecturas, novedades sobre lectura fácil -tema que originó este espacio ya hace unos años-, experiencias docentes y materiales didácticos, y información sobre aspectos de corrección y traducción lingüísticas.

dilluns, de juliol 26, 2010

Persones amb dificultats lectores i/o de comprensió permanents.


Algunes vegades, els termes minusvàlid mental, persones discapacitades o retardades o gent amb dificultats d'aprenentatge són utilitzats indistintament. El grau de discapacitat intel·lectual està relacionat amb la capacitat intel·lectual i amb el desenvolupament social i personal. La discapacitat intel·lectual sovint és categoritzada a tres nivells:
  • lleugera
  • moderada
  • severa
Una discapacitat intel·lectual lleugera pot estar a prop de la intel·ligència normal. Moltes persones que la pateixen són capaces de llegir prou bé textos senzills. Alguns dels afectats per una discapacitat moderada poden també aprendre a llegir textos curts de lectura fàcil. Una minusvalidesa severa no els permet llegir per ells mateixos, però poden disfrutar-ne si tenen algú altre que els llegeixi.

El terme "problemes de lectura" és difícil de definir. És un terme ampli per a una varietat de condicions. Una característica comuna és la discrepància entre el nivell intel·lectual i l'interès d'una persona i la seva capacitat i comprensió lectora.

Alguns dels trastorns que poden afectar les capacitats lectores i/o de comprensió són:
  • Dislèxia. Els dislèctics constitueixen un grup particular amb problemes de lectura. La dislèxia es defineix com la incapacitat d'aprendre a llegir i escriure bé malgrat una intel·ligència normal i un esforç suficient. Els dislèctics tenen dificultats en descodificar les paraules i/o en deletrejar-les, però no hi ha problema a l'hora de comprendre.
  • Senilitat. Les persones grans, parcialment senils, sovint tenen dificultats amb el llenguatge estàndard. Les dificultats de comunicació poden venir en detriment de la interacció social i, per això, tenir efecte sobre la capacitat d'enfrontar-se a la vida quotidiana. Els textos de lectura fàcil poden ser utilitzats per gent amb demència lleugera o moderada.
  • TDAH. Abreviatura de Trastorn de Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat. Descriu simptomes de trastorns de concentració, motrius i de percepció. Les dificultats de concentració i els trastorns de percepció sovint condueixen a problemes de lectura, escriptura i aprenentatge en general. Alguns dels afectats, malgrat tot, trobaran d'ajut els materials de lectura fàcil.
Informació del text extreta de Font: SALVADOR, E., Taller de tècniques de redacció: lectura fàcil i llenguatge planer, Barcelona, 1 d'octubre de 2009.